Klik op een logo voor meer informatie
Klik op een logo voor meer informatie
Recente geschiedenis De concrete en actieve inzet om de millenniumdoelen in 2015 daadwerkelijk te halen, is vastgelegd in het Akkoord van Schokland van 30 juni 2007.  Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bijvoorbeeld was dit akkoord het signaal om de millenniumgemeentecampagne te starten; gemeenten worden aangespoord millenniumgemeente te worden waarbij iedere gemeente haar eigen invulling kan kiezen onder een herkenbare vlag. Voor enkele organisaties uit gebouw De Ark (een centrum voor ontwikkelingssamenwerking waarin een aantal organisaties, actief op dat gebied, onderdak vindt) was het Akkoord van Schokland de aanleiding om begin 2008 met de gemeenteraad in de bibliotheek in debat te gaan over de vraag of de gemeente Barneveld een millenniumgemeente zou moeten worden. Dit debat had als uitkomst dat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen, een motie waarbij het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen een werkgroep in te stellen die onderzoekt of, in hoeverre en op welke manier de gemeente Barneveld de doelen die bij een millenniumgemeente horen, kan realiseren en of en hoeveel financiële middelen hiervoor nodig zijn. Deze werkgroep is al snel tot de conclusie gekomen dat de gemeente Barneveld een millenniumgemeente zou moeten worden en zich onder die vlag zou moeten scharen. Zeker voor een gemeente als de gemeente Barneveld, waar de sociale cohesie groot is onder de inwoners. Het sociale gezicht van de inwoners komt naar voren in talrijke initiatieven, van sportvereniging tot kerkelijke organisatie. Veel activiteiten worden ontplooid om mensen in ontwikkelingslanden te steunen, activiteiten waarbij juist de mensen geholpen worden die het een stuk minder hebben. Op voorstel van de werkgroep heeft de gemeente Barneveld zich geschaard bij al die andere gemeenten die millenniumgemeente geworden zijn. Hiermee toont de gemeente Barneveld een maatschappelijke betrokkenheid waarvan een stimulans kan uitgaan naar onze inwoners om zich nog meer in te spannen voor de millenniumdoelen.